Back to top

Adatvédelem

A Magyar Mezőgazdaság Kiadó, Sajtó, Reklám, Propaganda Kft. ( a továbbiakban: „Kiadó”) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.  A Kiadó hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató felhasználók személyes adatainak védelmére.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A honlap adatkezelője a Magyar Mezőgazdaság Kiadó, Sajtó, Reklám, Propaganda Kft. Székhelye: 1141 Budapest, Mirtusz u. 2.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülhet a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, erre az adatkezelő minden esetben felhívja a figyelmet. Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Magyar Mezőgazdaság Kiadó Kft. (székhely: 1141 Budapest, Mirtusz utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-163183) a személyes adatok gyűjtésekor, feldolgozásakor és bármilyen formában történő kezelésekor mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. törvénye.

Adatvédelmi irányelveink:

  • a felhasználók személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
  • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,  
  • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.
  • minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


Az adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja. A Kiadó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén , illetve e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy az Internet használatával együtt járhatnak  különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. A weboldalon leírt vélemények személyes adatnak számítanak, amelyből a felhasználó különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni, valamint arra, hogy ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak. Javasoljuk felhasználóinknak, hogy személyes adataik védelme érdekében használjanak PET technológiát (Privátszférát Erősítő Technológia). Számos honlapon találnak a használatukra vonatkozó információt.

A www.mmgonline.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.