Back to top

Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényről

Megjelent az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény, melynek célja, hogy elősegítse az idősebb gazdák gazdaságának az átadását egyetlen jogügyleten belül. Ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba, tehát a jogalkotó kellő időt biztosított a törvényre való felkészülésre.

Mindazonáltal célszerű, hogy az érintettek minél hamarabb megismerjék a rendelkezéseket, hogy megfelelően alakíthassák a gazdaságátadók és a gazdaságátvevők kapcsolatát.

Búza február elején
Búza február elején
Fotó: Csatlós Norbert

A két „főszereplő” a gazdaságátadó és a gazdaságátvevő

Gazdaságátadó az az öregségi nyugdíjkorhatárt már elért, vagy legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őster­melő vagy mező-, erdőgazdasági tevé­keny­séget folytató egyéni vállalkozó lehet, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékeny­séget, és ebből igazoltan árbevétele szár­ma­zott. Továbbá a gazdaságátadási szer­ző­dés­ben meghatározott mező-, erdő­gaz­da­sági hasznosítású földterület több mint
háromnegyedének a földhasználati nyil­ván­tartásba legalább 5 éve bejegyzett föld­használója, erdőgazdálkodói nyilván­tar­tás­ba legalább 5 éve bejegyzett erdő­gaz­dál­kodója, vagy az akként bejegyzett gaz­dasági társaság tulaj­donosa.

Ebből lát­szik, hogy a törvény az idősebb gene­rációhoz tartozó, a mező­gaz­daság területén valóban aktív gaz­da­ságok átadását kívánja egysze­rűsíteni, a működő gazdaság folytonosságát szeretné ezen a módon biztosítani.

Gazdaságátvevő az lehet, aki az a gaz­da­ságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét még nem érte el, mező­gaz­dasági őstermelő vagy mező-, erdő­gaz­da­sági tevékenységet folytató egyéni vállal­kozó, aki az átvenni kívánt gazdaság mű­köd­tetésére a jogszabályban előírt fel­té­te­leknek megfelel, és a gazdaságátadóval a törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonya vagy mun­kavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van.

Mint látható, a törvény célja, hogy az átadott gazdaságot ne kelljen rövid időn belül újra átadni, továbbá az átadás egy­mást ismerő, egymással bizalmi viszony­ban álló felek, családtagok, vagy hosszabb ideje együtt dolgozó személyek között menjen végbe.

A gazdaságátadás végbemehet adás­vé­tellel, ajándékozással, tartási vagy élet­jára­déki szerződéssel, ezek kombinációjával, illetve úgy is, ha a gazdaságátadó a tulaj­donában vagy használatában álló termőföldek használatát átengedi a gazdaság­átvevőnek, aki a használatért valamilyen ellenszolgáltatást nyújt. Ajándékozási, tar­tási vagy életjáradéki gazdaságátadási szer­ző­dést csak közeli hozzátartozók köt­hetnek egymással. A gazdaságátadás során figye­lemmel kell lenni a gazda­ság­át­vevő oldalán a földtulajdoni, illetve a birtok­maximumra, viszont nem kell alkalmazni a különböző jogszabályok szerinti elővásár­lási jogokat.

A gazdaságátadás csak teljes lehet, részleges nem, a gazdaságátadót törölni kell a különböző mezőgazdaságot érintő nyil­ván­tartásokból.

Az egyes engedélyhez kötött tevékenységek esetén a gazda­ság­átvevő a gazdaságátadó jogutódjává válik, azaz ezeket az engedélyeket át kell írni a gazdaságátvevő nevére, feltéve, hogy a gaz­da­ságátvevő az egyes engedélyek te­kin­tetében megfelel a jogszabályi rendel­ke­zéseknek. Ha esetleg nem felel meg, akkor az adott engedélyt módosítani kell.

A gazdaságátadási szerződésben téte­lesen fel kell sorolni a gazdaság elemeit, az azokhoz fűződő jogokat és kötelezett­ségeket és az egyes elemek pontos értékét. A szerződést közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell fog­lalni, és a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóvá kell hagynia. A mezőgaz­da­sági igazgatási szerv eljárása során azt vizsgálja, hogy a felek, valamint maga a szerződés megfelel-e a törvényben foglal­taknak.

A gazdaságátadás egy speciális esete, ha a felek legfeljebb 5 évi időtartamra együtt­működést vállalnak a gazdaság közös üze­mel­tetésére.

Ebben az esetben a szer­ző­désben pontosan meg kell határozni az együttműködés időtartamát, az egyes felek jogait és kötelezettségeit, a költségek vise­lését és a nyereségből való részesedés mér­tékét. A gazdaság tulajdonjoga az együtt­működési időszak végén, annak utol­só nap­ján száll át a gazdaságátvevőre.

A törvény hatálybalépéséig még hóna­pok vannak hátra, addig várhatóan meg­je­lenik majd a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendelet is. Mindenesetre, akik gazdaságátadásban vagy -átvételben gon­dol­kodnak, már elkezdhetik összeállítani a szerződésüket.

Forrás: 
Kistermelők Lapja
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kistermelők Lapja 2022/5 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Paradicsomból műtrágya

Egy új kutatás annak a lehetőségét vizsgálja, hogyan lehet paradicsomból, pontosabban a növényi hulladékból műtrágyát készíteni. A műtrágyák ára az elmúlt időszakban az egekbe szökött, ráadásul számos termék gyártása nem környezetbarát és sok energiát igényel.

Üvegház: mindenből a legkorszerűbbet

Tavaly decemberben készült el a Bartucz család 9500 négyzetméteres korszerű üvegháza Kiskunfélegyházán. A hatalmas beruházásukhoz drénvíztisztító berendezés, valamint üvegháztető-mosó és -festő robot is tartozik. Ők is látják, tapasztalják a gazdasági nehézségeket, mégis előre tekintenek.

A méhészet, mint vállalkozás 2.

Írásom első részében kifejtettem, hogy miért fontos a folyamatos tanulás és vállalkozásfejlesztés. Egyáltalán érdemes-e vállalkozni, mekkora méhállomány az optimális, meddig növeljük a méhcsaládok számát. A napjainkat is súlyosan érintő infláció történetéről, a fogalom meghatározásáról is kezdtem írni, amit most folytatok.

Génmegőrzés a világban

Korábbi cikkemben írtam a biodiverzitás fontosságáról és arról, hogy az emberi tevékenységek hatására milyen tempóban romboljuk azt. A tudósok már felismerték a problémát, és a riói egyezményben rögzítették, hogy a korábbi károk felszámolása és újabbak megelőzése közös társadalmi felelősségünk. Nézzük tehát, hogy milyen génmegőrzési létesítmények szolgálják a genetikai sokféleség tartós fennmaradását.

Szamócaszezon: reményeket meghaladó eredmények

Egy sikeres termesztési idény most sokkal többet jelent annál, mint hogy biztosítja-e vagy sem az érintett kárpátaljai család megélhetését. Sokkal nagyobb a tét, mert jelentősen hozzájárul a szülőföldön maradáshoz, hiszen azt bizonyítja, hogy a háborús helyzettel járó bizonytalanság ellenére van jövő.

Formatervezési díjat kapott a Steyr Terrus CVT

A nagy presztízsű RedDot formatervezési díjjal ismerték el a Steyr Terrus CVT traktor dizájnját. A zsűri értékelése szerint 2022 legelegánsabb traktorának formaterve hozzájárul a nagy teherbírású munkagép képességeihez, kényelméhez és hatékonyságához. A Steyr Terrus CVT 2015-ben jelent meg a gyártó kínálatában, mint az osztrák vállalat „zászlóstraktora”.

Mindenkit megvisel a hőség, kivéve a rovarkártevőket – növényvédelmi előrejelzés 27. hét

A tavasz óta tartó általános levéltetű-fertőzöttség minimálisra csökkent ugyan, de a többi kártevő rovar kiválóan megvan a kánikulában. A növénybetegségeknek ezzel szemben nem kedvez a mostani idő. Fontos aktualitás, hogy sürgősen védekezni kell az amerikai szőlőkabóca lárvái ellen.

Luxuskocsik kárpitja struccbőrből - kéknyakú strucctenyésztővel beszélgettünk

A strucc bőrét a krokodilbőr kategóriába sorolják, melyből luxustermékek készülnek, emellett a húsa is prémium minőségű. A kéknyakú struccot választotta gazdálkodása alapjául Nemes Fédra és Müller Gábor, akik tenyésztési és hízlalási céllal tartják az óriás madarakat.

Aktuálisabb, mint valaha - tankolási rendszerek a Bábolnai Gazdanapokon

Aratás közben nem járkálhat el tankolni a kombájn – ezzel minden gazdálkodó tisztában van. A hatósági áras, korlátozottan hozzáférhető üzemanyag komoly kihívás elé állíthatja a mezőgazdaságot, aki pedig nem szeretne emiatt hátrányba kerülni, az tárolókapacitást fejleszt. A 35. Bábolnai Gazdanapokon szeptember 8-10. között erre is találhat megoldást.

Elkeltek a húsmarhák a NAV árverésén

35 millió forintért keltek el azok a húsmarhák, amelyekre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverésén lehetett június 24. és 28. között licitálni.