Back to top

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely létrejött egyrészről a Megrendelő, másrészről 
Magyar Mezőgazdaság Kiadói Sajtó Reklám Propaganda Kft. (cím: 1141 Budapest, Mirtusz u. 2., adószám: 10687583-2-42, e-mail: mmg@magyarmezogazdasag.hu telefon:  +36 1 470 0111) Eladó, - Megrendelő és Eladó együttesen Felek vagy Szerződő felek -  között az alábbi feltételek szerint:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Magyar Mezőgazdaság Kiadói Sajtó Reklám Propaganda Kft. által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a kiadók és az előfizetők közötti jogviszony egyéb kérdéseit.

2.  ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: 
Jelen szerződés vonatkozásában: 
Magyar Mezőgazdaság honlap Eladó részéről üzemeltetett, a https://magyarmezogazdasag.hu/ domain név alatt üzemeltetett internetes oldal (webáruház);

Előfizetés/Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Megrendelő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék az Eladó részéről előállított, a Magyar Mezőgazdaság honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt folyóirat.  A Magyar Mezőgazdaság honlapon található termékadatok tájékoztató jellegűek. 

Vételár az Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke, a Termék mellett feltüntetett Vételár magában foglalja a csomagolás és a kiszállítás költségét, és az ÁFA összegét.

Megrendelő  minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a Magyar Mezőgazdaság honlap igénybevételével online megvásárolja;

Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését.

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1
Kizárólag a Megrendelő által a Magyar Mezőgazdaság honlapon történő megrendeléssel jön létre a szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

3.2
Az oldal szolgáltatásait cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor valós és ellenőrizhető adatait adta meg, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben az adásvétel során a Megrendelő, vagy a képviseletében eljáró személy az Eladót megtéveszti, és valótlan adatokat ad meg, az ebből eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

3.3
A Magyar Mezőgazdaság honlapot kiskorú személyek kizárólag törvényes képviselőjük felügyelete mellett használhatják. Amennyiben kiskorú személy az oldalon vásárol, köteles törvényes képviselője hozzájárulását kérni kivéve, ha a hozzájárulás a Polgári Törvénykönyv alapján mellőzhető. A 16. életévét be nem töltött kiskorú csak akkor vásárolhat, ha az adatai kezeléséhez a törvényes képviselő is hozzájárul.

3.4
A Megrendelő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a megrendeléshez nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó Megrendelői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

3.5
Az Eladót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a Megrendelő köteles viselni. Eladót nem terheli felelősség a  Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. 

3.6
A Megrendelő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával lehetőség nyílik.  A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására a Megrendelőnek lehetősége van, ennek érdekében kapcsolatba kell lépnie az Eladóval.

3.7 
Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Megrendelő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Megrendelő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes Megrendelői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Megrendelő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. 

3.8
Megrendelő tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során e-mail vagy telefon elérhetőségét Eladó részére megadja az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció Eladó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, Eladó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: visszaigazolás, meghosszabbító ajánlat küldése). Eladó nem vállal felelősséget a megadott e-mail postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt a Megrendelőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Megrendelő az Eladót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.

4. A VÁSÁRLÁS MENETE

4.1.
A vásárlást regisztráció nélkül lehet megtenni.  A Megrendelő az egyes Termékek kiválasztását a felhasználói felület közepén elhelyezkedő legördíthető menülista segítségével tudja végrehajtani. Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre.  

Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés megrendelői megerősítését követően a megvásárolt Termék vételárát a Megrendelő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek az Eladót nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

4.2.
A Megrendelő a termékrendelést a kézbesítési és a számlázási adatok, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

Megrendelő köteles fizetési módot választani, mely lehet csekken történő befizetés vagy átutalás. A vásárlás folyamán Megrendelő bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, kézbesítési adatok, számlázási adatok stb. körében).

A Megrendelő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a „Megrendelem” gombra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, majd azonnal termékrendelés során megadott Megrendelői e-mail címre visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 3.7. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

Megrendelő a vásárlás véglegesítéséhez, köteles a termékrendelés során megadott Megrendelői e-mail címre érkező visszaigazoló üzenetben található linkre kattintással megerősíteni rendelését. Az adásvételi szerződés kizárólag a vásárlás megerősítését követően jön létre a Felek között. Az Eladót a Megrendelő vásárlás visszaigazolásának késedelme miatt bekövetkezett károk tekintetében semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a Megrendelő köteles viselni.

Megrendelő köteles a megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket az Eladónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken. Amennyiben Megrendelő késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, az Eladó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Megrendelő más címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.
Megrendelő köteles a megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni Eladónak. Amennyiben Megrendelő elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (pl. nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt stb.) Eladó nem felel.

A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

5. VÉTELÁR ÖSSZEGE ÉS TELJESÍTÉSE

5.1 
A megvásárolt Termék vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Megrendelő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Csekken történő fizetés
Amennyiben Megrendelő a csekken történő befizetést választja a megrendelést követően Terjesztő a vételár megfizetéséről szóló csekket a Megrendelő részére postai úton juttatja el. A vételárat Megrendelő a csekk megfizetésével tudja kiegyenlíteni. Eladó termékei között kivételt képez a Mi Erdőnk kiadvány, ennek a csekken történő fizetése esetén a csekket a Megrendelő részére Eladó küldi ki postai úton.

Utalással történő fizetés
Amennyiben Megrendelő az átutalással történő fizetést választja a megrendelést követően Terjesztő a vételár megfizetésének módjáról szóló levelet Megrendelő részére postai úton juttatja el. A vételárat Megrendelő a megküldött levélben leírtaknak megfelelő utalással történő megfizetésével tudja kiegyenlíteni.

5.2
Eladó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. Belföldi házhozszállítás
Eladó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Terméket a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően csomagolás és címzés nélkül (címezetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva (Címzett kiadványok), juttatja el az Megrendelőhöz, illetve Megrendelő által más címzett megjelölése esetén a Címzetthez.

A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel– a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles

a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférés a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel– a Címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani.

A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Eladó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Termék kézbesítéséért és Megrendelő nem jogosult lappótlásra. A fenti a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető az Eladó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Termék megfelelő, biztonságos elhelyezését. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti az Eladó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Termék levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem az Eladó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget. A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n belüli kézbesítés időpontját.

Amennyiben a folyóirat kézbesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Megrendelő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Megrendelő, sem pedig harmadik személyek irányában nem felelős.

6.2 Külföldi szállítás
Eladó lehetőséget biztosít Terjesztő révén Magyarország területén kívüli kiszállításra is. A külföldre történő kézbesítésre a jelen általános szerződési feltétel Magyarországi kiszállításra vonatkozó szállítási feltételei vonatkoznak.
 

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1 
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (Termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36 1 767.8262), e-mailben hirlap@posta.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

7.2 
Kézhezvétel (Termék átvételének) időpontja a postai kézbesítés napja.
Elállás esetén a Termék(ek) visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. A Termék(ek) vételárát Eladó abban az esetben téríti vissza, ha a Megrendelő a Terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

8. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

8.1
Az Előfizetés megszűnik:
a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba;
b) az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
c) az Megrendelő elhalálozása esetén;
d) az Megrendelő jogutód nélküli megszűnése esetén;
e) Megrendelés Eladó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.

A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően, az adott előfizetési időszak lejártával szűnik meg.
Amennyiben a jogviszony a b) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Eladó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül Megrendelőnek visszafizetni.

8.2
Abban az esetben, ha a Eladó az előfizetett újság kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről Megrendelőt írásban értesíteni. Megrendelő ilyen esetben - választása szerint - jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy a megváltozott feltétek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre vonatkozóan Megrendelő írásban köteles nyilatkozni Eladónál vagy a Terjesztőnél, amennyiben igénye a visszatérítésre irányul úgy a Eladó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza. Abban az esetben, ha Eliadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, Megrendelő jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Eladóval szemben érvényesítheti.

9. PANASZKEZELÉS

9.1
Amennyiben előfordul, hogy a Megrendelő elégedetlen a megvásárolt Termékkel, vagy a szolgáltatással, a Megrendelő a kifogásait elektronikus levél útján hirlap@posta.hu címre továbbíthatja. 
A panasz mihamarabbi kivizsgálásának érdekében
- A Megrendelő lehetőség szerint arról az elektronikus levél címről küldje a panaszát, amellyel a vásárlást indította.
- Adja meg a számlázási nevét, címét és, hogy melyik lapra fizetett elő.;
Pontosan, konkrétan fogalmazza meg észrevételeit, az észlelt hiányosságot, vagy hibát, továbbá amennyiben rendelkezésre állnak a panaszát alátámasztó dokumentumok (fénykép a termékről, csomagolásról), úgy ezeket is csatolja az észrevételeihez. 
Az Eladó a panaszt jellegétől függően haladéktalanul, vagy legkésőbb 30 napon belül elektronikus levél útján megválaszolja. Felek az egymásnak küldött elektronikus leveleket tekintik jegyzőkönyvnek.

9.2.
Amennyiben a Megrendelő az indokolással nem ért egyet az alábbi, Eladó székhelye szerinti illetékes hivatalokhoz fordulhat:  
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903
Központi telefonszám: +36 1 488 2000
Zöldszám: +36 80 98 98 98
E-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu
 
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 1 488-2131
Fax szám: +36 1 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

9.3.
A megrendelt Termék(ek) hibája esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján szavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben.

10. SZERZŐI JOG

Az Eladó által készített Termékkel kapcsolatos minden szerzői mű – így különösen, de nem kizárólagosan mindennemű grafikai alkotás, logó, fotó és film vagy videó- és hanganyag, szerkesztés, design, webállomány, szoftvertermék, futtatható állomány és kód, adatbázis – szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja az Eladó. A Megrendelő a szerzői műveket kizárólag a Megrendelt termékkel összefüggésben használhatja, de nem jogosult a szerzői művek többszörözésére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, harmadik személynek részére történő átadására, egyéb módon történő hasznosítására.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1.
Az ÁSZF nyelve a magyar. Jelen szerződési feltételek 2017. 04. 26. napjától érvényesek. Az Eladó a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján (www.magyarmezőgazdaság.hu) mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.
Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette. Az Eladó az ÁSZF  módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 1 nappal előre köteles közzétenni a honlapján.  Az Eladó kérésre tájékoztatja a Megrendelőt a korábbi módosításokról. Az Eladó a módosított ÁSZF-et közzéteszi a honlapján, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Figyelemmel arra, hogy a felek között a jogviszony nem folyamatos, az Eladó nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére. A Megrendelő a megrendelés folyamán mindig a megrendeléskor hatályos Általános Szerződési Feltételeket fogadja el, a szerződés ezen feltételek szerint jön létre.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint a vonatkozó jogszabályok előírásait tartják irányadónak.
Budapest, 2017. 04.25.