Back to top

Újabb három év a borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatásában

Megjelent a borszőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2019/2020-2021/2022 borpiaci években nyújtott támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása, amely új egyéni terv benyújtási időszakot határoz meg. Ezzel újabb három évre megnyitja a támogatás igénylésének lehetőségét.

A Magyar Államkincstár a támogatás igényléséhez új közleményt készített (a 1/2018. (II. 1.) FM rendelet itt érhető el), amelyet a honlapján 54/2019 (XII. 20.) számmal tett közzé az egyéni terv benyújtásának feltételeiről. A rendelet és a közlemény új benyújtási időszakot határoz meg: 2020. január 15. – január 28. között lehet benyújtani az egyéni terveket a 2019/2020 - 2021/2022 borpiaci évekre tervezett tevékenységekre vonatkozóan. A Kincstár a határidőben benyújtott egyéni terveket 2020. április 30-ig bírálja el. Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmeket a borpiaci évben április 1. és július 1. között lehet benyújtani.

Fotó: viniczai

A legfontosabb változások

Kötelező elektronikus kapcsolattartás

Az egyik legfontosabb változás, hogy a Kincstár ennél az intézkedésnél is áttért az eljárás során az elektronikus ügyintézésre, így kötelező az Ügyfélkapun keresztüli elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.
A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a kérelmező meghatalmazotton keresztül nyújtsa be az egyéni tervét, valamint intézze az eljáráshoz kapcsolódó ügyeit, ehhez azonban csak olyan meghatalmazás használható, amely megfelel a jogszabályban előírtnak.

A kérelem benyújtásának módjai:

 • a) természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében,
 • b) nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján,
 • c) természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás
 • d) természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.

A meghatalmazás esetén a meghatalmazást:

 • személyesen vagy postai úton az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz vagy
 • elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül a Kincstár részére kell benyújtani.

A meghatalmazást a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, a Kincstár által előírtaknak megfelelően. A Kincstár kizárólag a követelményeknek megfelelő, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás esetén a Kincstár a meghatalmazást visszautasítja. Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettségre tekintettel a kérelem benyújtásához a kérelmezőnek „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási rendszeren (MÁK egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszer).

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért fontos, hogy a kérelmező külön figyelmet fordítson arra, hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is (e tekintetben az irányadó közlemény az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény). Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés.

Az adatellenőrzés elvégzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak és az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek. Az ellenőrzés elvégzése nélkül a kérelem benyújtása nem lehetséges!

Fotó: viniczai

Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:

 • 2020. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét;
 • 2020. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

Az egyéni terv a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. Az ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás során a kérelem nyomtatványt a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni az elektronikus kérelemhez.
Az egyéni terv a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható. A kifizetési kérelmeket a borpiaci évben szintén az Ügyfélkapun keresztül lehet majd benyújtani, amelyről a Kincstár önálló közleményt ad ki.

2. A támogatás keretösszege és intenzitása

A Kincstár az egyéni terveket 70 000 000 EUR összeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztés-technológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható. A támogatás intenzitása az eddigiektől eltérőn 40% és 75% közötti lehet, az alábbiak szerint:

A támogatás mértéke a rendelet I. mellékletében meghatározott költségátalányok:
a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület világörökségi területen fekszik,
b) 60%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület fekvése szerinti olyan földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének felel meg, amelynek termékleírása legalább az alábbi előírásoknak megfelel:
ba) a szőlőültetvény hozama legfeljebb 2,5 kg/tőke, vörösbor készítése esetén legfeljebb 2 kg/tőke vagy legfeljebb 12,5 t/ha, és
bb) a szüretelt szőlő cukortartalma természetes alkoholtartalomban kifejezve legalább 10,60%vol,

Az ezeknek megfelelő termékleírások listáját a Kincstár teszi közzé.

c) 50%-a a fentieknek nem megfelelő földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés esetén,
d) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg, vagy
e) 50%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület a rendelet új, 7. mellékletében felsorolt 138 db település valamelyikének területén fekszik, és legalább a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelel.

Fotó: viniczai

3. További módosítások a támogatás kifizetésre vonatkozóan

A szabályozás kiegészült a felhasznált szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírásokkal is. Ha kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében bázis, vagy certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során részben vagy egészben standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, és megfelel a rendeletben előírt feltételeknek, számára mindenképp standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre. Hasonlóan a standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka után járó támogatási összeg kerül kifizetésre akkor is, ha a kérelmező az egyéni tervében standard szaporítóanyagot jelölt meg, de az szerkezetátalakítás során bázis vagy certifikált szaporítóanyagot használt fel. Szintén szabályozza a rendelet a terület lejtésének mértékére vonatkozó egyéni a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt és a ténylegesen mért értékek közti eltérést, és minden esetben az alacsonyabb értéket veszi figyelembe a költségnövekmény megállapításánál.

A rendelet saját hatáskörben szankcionálja a művelési kötelezettség elmulasztását is: három borpiaci éven belül nem nyújthat be egyéni tervet az, aki esetében a Kincstár megállapította, hogy művelési kötelezettségnek nem tett eleget. Szigorításnak számít továbbá, hogy az ültetvény beállottságának már a telepítést követő évben el kell érnie a 95%-ot, míg korábban ezt a szintet a második évben kellett elérnie.

Figyelem! Fontos kiemelni, hogy ettől az időszaktól kezdve már csak elektronikus ügyintézés működik, ezért az ügyfélkapuval nem rendelkező, egyéni tervet benyújtani kívánó termelőnek vagy ügyfélkapu regisztrációt kell kérnie a kormányhivatalnál, vagy gondoskodnia kell a jogszabályban meghatározott meghatalmazásról olyan személy részére, aki a teljes támogatási lebonyolítási időszakban képes intézni az ügyeket.

A hegybírók és a falugazdászok számára a Kincstár oktatást nyújt az elektronikus benyújtási és ügyintézési felület kezeléséhez annak érdekében, hogy a termelőknek segítséget tudjanak nyújtani a felmerülő kérdésekben, azonban a hegybírók a termelő helyetti ügyintézésre, az egyéni terv vagy a kifizetési kérelem benyújtására nem kérhetők fel. Ugyanakkor a falugazdászok, mint kamarai meghatalmazottak számára adható meghatalmazás a kérelmek ügyfélkapun keresztül történő beadására.

A benyújtási időszak rövidsége miatt az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

 • az Ügyfélkapu regisztrációhoz a kormányhivatalokban általában előzetesen időpontot kell kérni – a határidő hivatalonként változhat;
 • az újratelepítési engedélyek kiadása a hegybírói irodákban 3-4 munkanapot vesz igénybe
 • amennyiben a kérelmező meghatalmazotton keresztül jár el, gondoskodni szükséges a meghatalmazás elkészítéséről és benyújtásáról.

Az eredményes kérelembenyújtás alapfeltétele a határidők betartása, ezért az előkészületek során mindenképpen ajánlott figyelembe venni a fenti ügyintézési szempontokat és határidőket.

Forrás: 
NAK

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Átmeneti időszak lesz 2021 az uniós agrártámogatásokban

Átmeneti időszak lesz a 2021-es év az uniós agrártámogatásokban, de ebben az évben is biztosított lesz a támogatások folyamatossága a magyar mezőgazdasági termelők számára - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken egy háttérbeszélgetésen, Budapesten.

Magyarország több mint 40 millió euró értékben exportál halat

Magyarország évente több mint 40 millió euró értékben exportál édesvízi halat - írja szombati számában a Magyar Hírlap.

Mi vár ránk a tavalyi ellentmondásos szőlőszezon után?

A lisztharmatnak a korai kitavaszodás kedvezett, a peronoszpórának a csapadékos május, a botrítisznek pedig mindez együtt… Mi vár ránk ezek után az idén? Jól tesszük, ha bármilyen meglepetésre felkészülünk, lélekben és szakmailag egyaránt.

Ösztönző támogatások, mintaprogramok

Három igen nagy és fontos feladat: az ország fával borított területének a növelése, az öntözés­fejlesztés, valamint az osztatlan közös tulajdonforma felszámolása egyaránt az Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkársághoz tartozik az Agrárminisztériumon belül, és mind a három területen komoly előrelépés várható a közeljövőben.

Változnak az uniós támogatások

Jelentős változásokra kell felkészülniük a gazdálkodóknak az új európai uniós támogatási időszakban, és azt már most biztosra vehetik a termelők, hogy csak akkor juthatnak majd területalapú támogatáshoz, ha eleget tesznek a környezeti szempontból előnyös gazdálkodás feltételeinek - írta pénteki számában a Magyar Nemzet.

Több lábon álló biogazdaság

Vajon mekkora jelentőséggel bír ma az a tény, hogy Kárpátalján a vele szomszédos négy ország mindegyikéhez képest, bő két évtizedes késéssel épültek fel az első szupermarketek? Mert mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy ahol ezek az áruházláncok megjelentek, ott gyorsan átalakultak a vásárlási szokások.

Megújult a ceglédi gyümölcskutató állomás

Megújult a NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet ceglédi állomása. Több mint 250 millió forintból minden épületen kicserélték a nyílászárókat, a B és H épületen szigetelték a födémeket és a homlokzatokat. Régóta esedékes volt a felújítás, ami jobb munkakörülményeket eredményezett.

Bővülnek az iskola- és óvodakertek

Az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően 100 iskola-és óvodakert jöhet létre és újulhat meg az Országos Iskolakert-fejlesztési Program harmadik üteme keretében. A tárca, az Iskolakertekért Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány közös programja az idei évben 50 óvodakertet és 50 iskolakertet támogat az első ütemben elindított megyei mentorkertek országos hálózatának egyidejű fejlesztése mellett. A programra már lehet pályázni.

Az agrártárca stratégiai tervet dolgoz ki a KAP felhasználására

Az agrártárca elkezdte a 2021 és 2027 közötti időszak támogatási rendszerét tartalmazó stratégiai terv kidolgozását, amely 2027-ig tartalmazza majd a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében Magyarországra érkező valamennyi európai uniós forrás felhasználásának keretrendszerét, irányait és jogcímeit - mondta Nagy István agrárminiszter hétfőn Budapesten, az OTP Agrár Gálán.

A klímaváltozás hatása az Olaszrizling termelési lehetőségeire

A nagy sikerű "Olaszrizling Szerintünk" eseményt idén is Csopakon rendezték meg. Két helyszín, a Jásdi Borterasz és Szent Donát Birtok adott otthont a sétálókóstolónak, borásztalálkozónak.