ÁSZF

Előfizetői Általános Szerződési Feltételek

1.            Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Kiadó által kiadott sajtótermékek, kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett kiadványok kézbesítésének és lapkiadványok vásárlásának szabályait, a belépőjegyek vásárlásának és kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszonyt.

2.            Értelmező rendelkezések
Kiadó a Magyar Mezőgazdaság Kiadói Sajtó Reklám Propaganda Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1141 Budapest, Mirtusz u. 2.
cégjegyzékszáma: 01-09-163183
telefon :  +361 470 0411
e-mail: online@magyarmezogazdasag.hu
honlap: www.magyarmezogazdasag.hu

Előfizető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely előfizet valamely, a Kiadó gondozásában megjelenő kiadványra.

Vásárló: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely megvásárolja a Kiadó gondozásában megjelenő egyedi lapszámot vagy belépőjegyet.

Terjesztő: az a személy, aki a Kiadóval megkötött szerződés alapján ellátja az előfizetett kiadványok lappéldányainak terjesztését az Előfizető által meghatározott helyre, valamint – amennyiben az előfizetések kezelését szintén a Terjesztő végzi –  a megrendelések elfogadását és visszaigazolását, az előfizetési díjak beszedését, fizetési felszólítások előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítását, reklamációs ügyintézést, az előfizetések módosítását, megszüntetését. A Terjesztővel egy tekintet alá esik az alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz.

Előfizetés: az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több  kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelése, valamint az előfizetési díj megfizetése. Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás vagy csoportos beszedési megbízás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül. Az Előfizetéssel egyidejűleg nyújtott kedvezmény az első előfizetett időszakra vonatkozik.  Az Előfizetéssel kapcsolatos különböző kedvezmények nem összevonhatók.

Címzett: az a kedvezményezett természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akinek/amelynek a részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető személyével.

Vételár: az Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke, azonban a Termék mellett feltüntetett Vételár nem foglalja magában a csomagolás és a kiszállítás költségét. A termékeknél feltüntetett árak forintban értendőek és az Áfát tartalmazzák.

3. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás, vásárlás
3.1 Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony létrejön a kiadványnak a Kiadónál vagy a Terjesztőnél történő megrendelésével (a továbbiakban: Megrendelés) és az előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj megfizetésével, illetőleg írásbeli előfizetői szerződés megkötésével.

3.2. Kiadó és a vásárló közötti adásvételi szerződés létrejön az egyedi lapszám, illetőleg a belépőjegy Kiadónál vagy Terjesztőnél történő megrendelésével (a továbbiakban: Megrendelés) és a vételár megfizetésével, illetőleg az írásbeli előfizetői szerződés megkötésével.

Előfizetői Hűségszerződés
A Kiadó és az Előfizető között létrejött jogviszony, amelyben az Előfizető vállalja, hogy meghatározott ideig (Hűségidő) a Kiadó termékeire előfizet és szerződés hatálybalépését követően a Hűségidőn belül az előfizetését nem szünteti meg.

Abban az esetben, ha az előfizető a Hűségnyilatkozatban foglalt vállalásával ellentétben, a Hűségidő lejárta előtt előfizetői jogviszonyát megszünteti, illetőleg díjtartozás miatt a Kiadó az előfizetői jogviszonyát megszünteti, az előfizető kötbér jogcímén köteles megfizetni a szerződés határozott időtartamából még hátralévő időtartamra járó előfizetési díjnak megfelelő összeget, valamint annak esetleges behajtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

3.2  A Megrendelés, előfizetői szerződéskötés módja
a)    a Kiadó által üzemeltetett www.magyarmezogazdasag.hu honlapon, illetve a Kiadó által üzemeltetett online oldalakon.

b)    Kiadó vagy a Terjesztő képviselőinél, a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglaltak szerinti megrendelés előterjesztésével levélben, elektronikus levélben

(elofizetes@magyarmezogazdasag.hu) vagy telefonon (+361 470 0411) keresztül;

c)    a Kiadó ügyfélszolgálatán (+361 470 0411),

d)    a kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött előfizetői megrendelőlap/előfizetői szerződés Kiadó részére történő visszaküldésével;

A Kiadó kiadványairól részletes információ a www.magyarmezogazdasag.hu oldalon található.

3.3  A Megrendelésnek/előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell
a)    a kiadvány címét;

b)    a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának – a különszámokat is beleértve – egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül);

c)    az előfizetési időszak időtartamát;

d)    az Előfizető nevét (Természetes személy előfizető esetén: Név, lakcím (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) születési helye, ideje, anyja leánykori neve; cég, egyéb jogi személy, egyéni vállalkozó előfizető esetén: cégnév , székhely (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, bankszámlaszám

e)    a Címzett nevét (teljes név/cégnév/cégjegyzékszám) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), amennyiben nem azonos az Előfizetővel

f)     az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF szerint;

g)    papír alapon történő írásos megrendelés, illetőleg előfizetői szerződés esetén az Előfizető aláírását.

h)    papír alapon történő írásos megrendelés, illetőleg előfizetői szerződés esetén, ha az Előfizető és a Címzett személye nem azonos, a Címzett aláírását

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó dokumentum tekinthető érvényes Megrendelésnek/ előfizetői szerződésnek.

3.4.    A beérkezett Megrendelés/előfizetői szerződés alapján a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető és Vásárló felé, átutalás, valamint online bankkártyás fizetés esetén számla kiállításával.

3.5.    Az Előfizető köteles a Megrendelésben/előfizetői szerződésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 8. napon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a módosított Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó kizárja a felelősségét.

3.6.    Az Előfizető/Vásárló/Címzett a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti/elfogadja, hogy a Kiadó

a)    az Előfizetés teljesítéséhez szükséges név-és címadatait, illetve az önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés/előfizetői szerződés megkötésének időpontjától kezdődően, az Előfizetés fennállta alatt, valamint annak megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig, illetőleg a jogszabályi előírásokban foglalt ideig a kötelezettségek teljesítése, a jogszabályi előírások betartása céljából kezelje.

b)    az Előfizető/Címzett  egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja)  az előfizetés teljesítése érdekében az adatfeldolgozásra jogosult terjesztők, (vállalkozók, alvállalkozók,, megbízottak és teljesítési segédek) részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő,, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, az előfizetés teljesítéséhez szükséges mértékben (a levélszekrényhez való hozzáférés, így például kulcs, kapukód beszerzésének biztosítása érdekében) az Előfizetőt megkeressék.

3.7.    A Kiadó, mint adatkezelő, valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, illetőleg az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatvédelmi tájékoztatója a magyarmezogazdasag.hu weboldalon érhető el.

3.8.    Az Előfizető/Vásárló/Címzett a személyes adataival kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet, adatainak helyesbítését, zárolását, törlését kérheti, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban tiltakozhat. A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

  • levélben: 1141 Budapest, Mirtusz u. 2.
  • e-mail-ben: elofizetes@magyarmezoagzdasag.hu
  • telefonon: a +36 1 470 0411 számon .

3.9. Köteles a Kiadó az Előfizetőt és Vásárlót írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető/Vásárló ilyen esetben – választása szerint – jogosult

a)    a megváltozott feltételek szerinti előfizetésre;

b)    a Kiadó által felkínált másik Kiadvány elfogadására;

c)    a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.

Választására vonatkozóan az Előfizető/Vásárló írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető/Vásárló írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 60 napon belül fizeti vissza.

Amennyiben az Előfizetői jogviszony megszűnik, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 60 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kiadónál olyan belépőjegyek is megvásárolhatók, amelyeket nem a Kiadó vagy Közreműködői, hanem más szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetben a szerződés közvetlenül a Vásárló és a szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják és kötelezik. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen belépőjegyekkel összefüggésben a Kiadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Kiadó kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által nyújtott belépőjegyekkel kapcsolatban.

4. Az előfizetői jogviszony megszűnése
4. 1. Az Előfizetés megszűnik:

a)    a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba

b)    az előfizetett kiadvány kiadásának megszűnésével;

c)    a természetes személy Előfizető elhalálozása, cselekvőképtelenné válása esetén;

d)    a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;

e)    az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható;

f)     az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha az Előfizető az esedékes előfizetői díjat felszólítás ellenére nem fizeti meg;

g)    csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén, amennyiben az Előfizető megszünteti felhatalmazását számlavezető hitelintézeténél és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;

h)    a Kiadóhoz intézett rendes felmondással, de nem korábban, mint az utolsó előfizetett kiadvány kézbesítésekor. Az előfizetői jogviszony felmondása írásban (e-mailen vagy postai úton) valamint a Kiadó ügyfélszolgálati irodáján személyesen, minden hónap 25. napjáig történhet. Az esedékes előfizetési díj megfizetésének elmaradása nem minősül az előfizetés rendes felmondásának.

A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül szűnik meg.

5.  Az Előfizetési díj és vételár
5. 1. Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett magyarmezoagzdasag.hu honlapon érhetők el. Az előfizetési díjak bruttó összegben kerülnek feltüntetése, mely díjak a tekintetében az előfizetés jogviszony létrejöttének időpontja az irányadó.

5.2. A vételárak bruttó összegben kerülnek feltüntetésre, mely vételárak nem tartalmazzák a kézbesítéshez és a kényelmi díjhoz kapcsolódó költségeket.

5.3. Hibás ár feltüntetése esetén Kiadó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában az Előfizető/Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Az előfizetési díj megfizetése történhet:

Első díjrészlet befizetése esetében: folyószámláról átutalással, bankkártyás fizetéssel interneten keresztül bankkártyás fizetéssel; SimplePay fizetéssel.

Az elsőt követő díjrészletek esetében: folyószámláról átutalással, bankkártyás fizetéssel interneten keresztül bankkártyás fizetéssel; SimplePay fizetéssel.

A bankkártyás fizetés lehetőségét az OTP Bank Nyrt. nyújtja, ezért a funkció igénybevételéhez az OTP Bank Nyrt. által felkínált Általános Szerződési Feltételeket el kell fogadni. A Kiadó az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásáért felelősségét kizárja.

A Kiadó fenntartja a jogot, hogy elháríthatatlan akadály miatt a megrendelőlapon/előfizetői szerződésben jelölt fizetési mód helyett más fizetési módot biztosítson az Előfizetők/Vásárlók részére. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy eltérő fizetési mód biztosítását megelőzően, írásban értesíti az Előfizetőket/Vásárlókat az eltérő fizetési mód biztosításáról. Az Előfizető/Vásárló ilyen esetben – saját döntése szerint – jogosult fizetési módot választani.

5.2. Az előfizetési díjak kiegyenlítésének határideje az alábbiak szerint alakul:

a)    Az Előfizető köteles az előfizetés teljes időtartamára eső előfizetési díjat előre, egy összegben megfizetni. Előfizetői hűségszerződés esetén az Előfizető köteles az előfizetési díjat előre, az előfizetői szerződésben megjelölt fizetési ütemezés szerint megfizetni. Vásárló az egyedi lapszám, illetőleg belépőjegy vételárát előre, egy összegben köteles megfizetni.

b)    Előfizetői jogviszony létrejötte esetén (új előfizetés) az előfizetésről szóló számla kiállítása a megrendelés/előfizetői szerződés megkötésének napján történik.

c)    Ha az előfizető az előfizetett időszak lejártakor az előfizetői jogviszony időtartamát meghosszabbítja, az előfizetésről szóló számla kibocsátása az előfizetés utolsó hónapjának 1. és 8. naptári napja közötti idő intervallumban történik.

d)    A Kiadó díjfizetés elmaradása esetén jogosult fizetési emlékeztető vagy fizetési felszólítás formájában tájékoztatni az Előfizetőt telefonhívás, SMS üzenet, e-mail vagy levél útján.

e)    A Kiadó jogosult az előfizetés lejártától számított 120 napon belül telefonon, e-mailben, levélben vagy személyesen felvilágosítást kérni az Előfizetőtől a díjfizetés elmaradásának okáról.

5.3. Az előfizetési díj vagy vételár visszafizetésére az Előfizető/ Vásárló részére a Kiadó által az alábbi esetben kerülhet sor:

a)  a kiadvány kiadásának szünetelése vagy megszűnése esetén,

b)  ha a kiadvány kézbesítése a Kiadónak vagy a Terjesztőnek felróható okból nem történik meg, feltéve hogy az Előfizető a kézbesítés elmaradásáról haladéktalanul értesítette a Kiadót vagy a Terjesztőt. Ebben az esetben az Előfizető az előfizetési periódus időarányos meghosszabbítását is kérheti.

c)   az előfizető halála esetén

6. Belépőjegyek pótlása, cseréje, visszaváltása, és visszatérítés
A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a belépőjegy Vásárlóját a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Amennyiben a rendezvényt szervező szerződött partner a belépőjegyek vételárának visszatérítésével kapcsolatban a jelen bekezdésben foglaltakhoz képest Vásárlóra tekintettel előnyösebb feltételeket állapít meg, Kiadó kötelezettséget vállal az előnyösebb visszatérítési feltételek Vásárlóval szembeni érvényesítésére.

Kiadó kizárja a belépőjegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való megtérítését, ide nem értve azon egyedileg meghatározható, speciális eseteket, amennyiben a rendezvény nem tartható meg, vagy lemondásra kerül.

7. Az előfizetett és megvásárolt kiadványok és belépőjegyek kézbesítése
6.1 A Kiadó, valamint a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett kiadvány(oka)t a levélszekrénybe vagy postafiókba kézbesíti. A nyomtatott lapszámot csomagolás és címzés nélkül, míg bizonyos esetekben becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva juttatja el az Előfizetőhöz, Vásárlóhoz, illetve a Címzetthez (a továbbiakban a kézbesítés tekintetében együtt: Előfizető.)

6.2. Kiadó a megvásárolt belépőjegyeket online – a Vásárló által megadott – elektronikus elérhetőségre QR kód formájában kézbesíti. Kiadó felelőssége a Vásárló által hibásan megadott elektronikus elérhetősége miatt kizárt.

A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles

a)    kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;

b)    többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c)    lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d)    egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

A 6.1. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

6.3.  A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

6.4. A Kiadó azokon a területeken, ahol a Terjesztő nem tudja biztosítani a terjesztési szolgáltatást, jogosult az Előfizető által történt megrendelést visszautasítani. Abban az esetben, ha az Előfizető az előfizetési díjat már befizette, a Kiadó a már befizetett előfizetési díjat haladéktalanul – visszafizeti az előfizetőnek.

8. Reklamáció
7.1 Kiadó a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

7.2  A kiadó ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

  • e-mail-en az elofizetes@magyarmezogazdasag.hu
  • telefonon a +36 1 470 04 11-es számon

Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap. Az előfizető a Kiadvány kézbesítésének elmaradása miatt panaszt, az elmulasztott kézbesítés napjától számított 3 munkanapon belül terjeszthet elő a Kiadónál, illetve a Terjesztőnél.

9. Záró rendelkezések
8.1. Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.

8.2. Jelen ÁSZF elérhető, mind a Kiadónál, mind pedig a Terjesztőnél, illetve a magyarmezogazdasag.hu honlapon közzétéve.

8.3. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek hatályukat vesztik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a magyarmezogazdasag.hu weboldalon kerül közzétételre.

8.4. Jelen ÁSZF 2023. október 17. napján lép hatályba.

Budapest, 2023. október 17.