0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 14.

Növényorvos a közterületen

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara időszerű növényvédelmi, közterületi tennivalóit ismertető hírlevelét adjuk közre.

Az idei tél – ez idáig – nem gyérítette a kártevőket (atkák, rovarok) és a kóroko­zókat (gombák, baktériumok). Javaslom, hogy végezzék el a tavaszi lemosóper metezést.
A vadgesztenyék, a platá­nok és a hársak már a rügy­pattanás állapotában vannak. (Érdekesség, hogy még egy parkon belül is nagy eltérés látható a közterületi fák, bok­rok fenológiájában. A rügy­pattanás időpontjában éb­rednek téli álmukból a káro­sítók, ekkor tudjuk a leghaté­konyabban gyéríteni őket.
Egy­két héten belül indíthat­juk a permetezést. A www.zsigogyorgy.hu honlapon is olvashatunk a lemosás fon­tosságáról, illetve Ripka Géza tanulmányának idevágó rész­letét is közzéteszem, amely­ben növényenként áttekinti azokat a károsítókat, melyek télen, a fás részeken vagy a rügypikkelyek alatt élnek.
Mindenképpen érdemes kezelni a hársat, a juhart és a rózsát (az áttelelő atkák és le­véltetvek miatt), a platánt (a kéregpikkelyek alatt megbú­vó platán­csipkéspoloska és platánbodobács miatt), a szi­varfát (a levéltetvek, az eper­fapajzstetű miatt) és azokat a vadgesztenyéket, amelyeknél nagy gondot okoztak az atkák. Az amerikai­lepkekabó­ca gyakorlatilag mindenhol előfordulhat. Most a kéregre­pedésekben, tojás alakban várja a májust. Bőséges lé­mennyiséggel ezeket is elérhetjük, gyéríthetjük a számukat azokon a fás növé­nyeken, ahol nyáron nagy gondot okoztak. A pajzstet­vek ellen ugyanezekkel az olajos rovarölőkkel számol­hatunk. A felsorolt állati kár­tevők ellen engedélyezett Vektafid A mellett az Agrol Pluszra az alábbi kitételek vonatkoznak: „Forgalomba ­hozatali és felhasználási en­gedélyének érvényessége 2014. június 30. napján lejár.
Az ügyfél (engedélyes), to­vábbá a nagy­ és kiskereske­dők a meglévő raktárkészle­teiket 2014. december 31­ig értékesíthetik. A szer felhasz­nálása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.”
Ahol tavaly a gombabeteg­ségekkel vagy a baktériumok­kal küzdöttek a fák, ott már gombaölőket is bevet he tünk lemosásra tél végén, illetve a nyár folyamán. 2014 óta egyes réz­ (pl. Astra, réz oxiklorid és a Champ DP), valamint kén­tartalmú (pl. Thiovit Jet) ké­szítmények is használhatók közterületen. A kórokozók biológiájának ismeretében vá­lasszák meg a gombaölő sze­reket. Kérdezzék meg a nö­vényorvosukat.
A platán apignomóniás an traknózisa 2013­ban sú­lyos kártételt okozott. Jelen­leg az ágak rákos sebeiben várja a tavaszt. Rezes lemo­sással csökkenthetjük a fer­tőzőanyag mennyiségét.
Indulnak a közbeszerzési pályázatok. Kamaránk javas­latai, illetve a törvényi előírá­sok sem változtak, ezeket
részletesen taglaltam a 2013. évi 2. és a 3. közterületi levelünkben.
A selyemfényű puszpáng­moly tavaly Zalában már már ­ciusban rágott, károsított. Idejében ellenőrizzük a bok­rokat, sövényeket. Hernyófé­szekben telel, ezek most még lemetszhetők. A fiatal, moz­gó, táplálkozó hernyók jól irt­hatók.

Forrás: