0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. április 20.

Agro-ökológiai Program: pontokat érő vállalások

A zöldítést váltja, de azzal nem egyenértékű az Agro-ökológiai Program. A támogatást érő vállalások a gyógynövény-termesztésben is megvalósíthatók. Egyebek közt ezek részleteit ismertették a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács szakmai napján.

A teljes uniós költségvetés harmada fordítható agrárcélokra és az egyik fő célkitűzés a fenntarthatóság lett. Fontosak az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések, a természeti erőforrások fenntartható használata, a tájak és a biológiai sokféleség megőrzése, mondta előadásában Gyenes Adrienn agrárpolitikai szakértő, a NAK Stratégiai és Vidékfejlesztési Igazgatóságának munkatársa.

Támogatásra jogosult területté váltak az éghajlat-, talajvédelmi és egyéb környezeti okból fontos erdősávok. Korábban a gazdák jelentős része mindent beszántott, hiszen csak arra a területre kaphatott támogatást, amin kultúrnövényt termelt. Ez rossz hatással volt az ökológiailag is hasznos tájképi elemekre.

Az új támogatási rendszerben rugalmasan választható meg, hogy ki milyen vállalásokat tesz. Az Agro-ökológiai Program (AÖP) elemei is a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatásra helyezik a hangsúlyt, melyben könnyen teljesíthetők a jogosultsági feltételek: aktív mezőgazdasági termelői státusz, legalább egy hektár támogatható terület, a feltételesség előírásainak való megfelelés, jogszerű földhasználat. A fix összegű, környezeti vállalásokat ösztönző támogatást hektár­alapon fizetik. A teljes területet be kell vinni, de évente módosíthatók a vállalások. Az AÖP illeszkedik a már ismert támogatási rendszerekbe (AKG, ÖKO, Natura 2000). Az újraelosztó támogatás lényege, hogy a kis-, és közepes gazdaságok többlettámogatásban részesüljenek, 1200 hektárnál kisebb üzemméret esetén.

Támogatásra jogosult területek

Az új KAP célja, hogy 2030-ig 50%-kal kevesebb növényvédő szert használjunk, az állattenyésztésben pedig ugyan­ennyivel kevesebb antibiotikumot, 25%-ra emelkedjen az ökológiai gazdálkodás részaránya, 20%-kal csökkenjen a mű­trágya-felhasználás, valamint 10%-kal növekedjenek a tájképi elemek területei és változatosságuk.

A KAP-ban a gyógynövénytermesztés több ponton is megjelenhet, ilyenek az AÖP, AKG, ÖKO, nem termelő beruházások, termeléshez kötött támogatások (extenzív és intenzív gyümölcsösök, például fekete bodza, csipkebogyó), valamint a mezőgazdasági üzemek fejlesztése.

Támogatásra jogosult területté válhatnak az éghajlatvédelmi, talajvédelmi és egyéb környezeti okokból fontos, a mezőgazdasági területekhez szorosan kapcsolódó agroökológiai területek (AÖT), ilyenek például: a mezővédő erdősávok, fás cserjés sávok, belvízzel borított területek. Emellett – adott feltételek esetén – azok a mezőgazdasági területek sem veszítik el támogatási jogosultságukat, ahol újonnan hoznak létre ilyen típusú élőhelyeket. Mivel nem tartoznak a mezőgazdasági területek körébe, nem vonatkozik rájuk a művelési kötelezettség.

Már ismert előírások

Az Agro-ökológiai Program (AÖP) a zöldítést fogja felváltani a területalapú támogatások között, azonban nem egyenértékű azzal. A zöldítési kifizetés és a Vidékfejlesztési Program AKG kifizetésének kedvező tapasztalatai alapján olyan előírásokat határoztak meg, amelyek a gazdálkodók számára már ismertek, érthetők, ugyanakkor környezeti szempontból is hasznosak.

A mezőgazdasági üzemen belül minden földhasználati kategóriára (szántó, egyéb gyep, ültetvény) vonatkozóan legalább 2 pont (legfeljebb 4) értékű előírást szükséges választani.

A mezőgazdasági üzem teljes területére elszámolható a támogatás a vállalt feltételek teljesítésekor. A kötelezettségvállalás időtartama 1 év.

Küszöbérték alatti területnek számít, ha az üzem szántóterületeinek vagy gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 hektárt, ültetvény esetében pedig az 1 hektárt, akkor az adott hasznosítási módra nem kötelező előírást vállalni. Mérettől függetlenül nem kötelező gyakorlatot vállalni Natura 2000 gyepterületen. Az érintett területre azonban csak akkor jár kifizetés, ha ezekre a gyakorlat teljesítése alól mentesített területekre is választ előírást a gazdálkodó. Az adott évi egységes kérelemben külön kell nyilatkozni arról, hogy részt kíván-e venni a termelő az AÖP-ben és vállal-e gyakorlatot a küszöb­érték alatti, valamint a Natura 2000 gyepterületek vonatkozásában. A Gazdálkodási Napló vezetése és elektronikus beküldése előírás.

Talajtakarás, diverzifikáció

A szántóterületeken a talajtakarás 1 pontot ér. Gondoskodni kell a folyamatos talajtakarásról a tárgyévet követő évi tavaszi kultúra előkészítő munkálatainak megkezdéséig, de legalább február 28-ig, őszi vetésű kultúrával, takarónövényekkel vagy azok kizárólagos keverékeivel – kivéve a nem termelő területként bejelentett ökológiai másodvetést és agrár-környezetgazdálkodás intézkedésben zöldtrágyaként vetett másodvetést –, és a növényállomány lekaszálása vagy szárzúzása esetén is gondoskodni kell legalább 10 centiméteres tarló megőrzéséről és a kaszálék helyben hagyásáról.

A növénytermesztés diverzifikációjárt szintén 1 pont jár. Követelmény a 10 hektár vagy annál kisebb szántóterületen gazdálkodóknak, hogy adott évben legalább két különböző növénykultúrát kell ter­mesz­teniük, és azok egyike sem foglalhatja el a terület több mint 80%-át. A 10 hektárnál nagyobb szántóterülettel rendelkezőknek legalább háromféle növénykultúrát kell termeszteniük, és ez esetben legföljebb 65% lehet a legnagyobb területet elfoglaló faj aránya, a két legnagyobb területen termesztett növénykultúráé pedig együtt nem lehet több 80%-nál. A nagyobb területnagyságok esetén is külön irányelvek vannak, aszerint hogy hányféle növény termesztése az elvárás.

Tájképi elemek, területek

Nem termelő tájképi elemek és területek kijelölése 2 pontot ér. A gyakorlat keretében növényvédő szer használatának tilalma mellett a nem termelő tájképi elemek és területek együttes arányának el kell érni a HMKÁ 8 (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot) szerinti kötelezettségalap 10%-át, azon belül pedig a nem termelő tájképi elemek és a parlag területek együttes arányának legalább 5%-nak kell lennie. Nem vehető figyelembe olyan nem termelő tájképi elem vagy terület, amelynek fenntartására vagy ápolására egyéb forrásból finanszírozott támogatást igényeltek. A parlagon tartás időszaka alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról növényborítással vagy a tarlómaradványok fennhagyásával.

A táblaméret-korlátozásért 1 pontot adnak az AÖP-ben.

A szántóföldi művelésben tartott táblák mérete nem haladhatja meg a 30 hektárt.

A gyakorlatot nem választhatja olyan mezőgazdasági termelő, aki táblaméret korlátozására irányuló egyéb forrásból finanszírozott támogatást igényelt vagy a mezőgazdasági üzem szántóterülete nem éri el az 50 hektárt. Amennyiben két szomszédos táblán – beleértve a különböző mezőgazdasági termelők által művelt táblákat is – ugyanazon növényfaj vagy magkeveréket vetnek, a táblák elkülönítése érdekében legalább 3 méter széles bevetetlen vagy legfeljebb fűfélékkel a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelő bevetett területet kell kihagyni a parcellák között, tehát nem lehet egybeművelést alkalmazni.

Méhekre veszélyes szerek használatának elhagyása 1 pontot ér. A fel nem használható hatóanyagok, illetve szerek listáját a Nemzeti Irányító Hatóság a Nébih javaslata alapján évente egyszer, legkésőbb tárgyév február 1-jéig közzéteszi.

Nem termelő beruházások

Három fő célterülete van a nem termelő beruházásoknak, ide tartozik a földhasználat-váltás, illetve az élőhelyek helyreállítását elősegítő nem termelő beruházások: méhlegelő, gyeptelepítés, erózióvédelmi sáv, füves mezsgye, cserjesáv, ültetvény sorközgyepesítés. Ezek elvárt fenntartási ideje 5 év. A vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvisszatartás, vizes élőhelyek létrehozása, parti sáv kialakítása, erózióvédelmi létesítmények (terület- vagy projektalapú) fenn­tartási ideje szintén 5 év.

A környezeti vagy klímavédelmi célú agrár-erdészeti rendszerek (mezővédő fasor és fásítás, fás legelő telepítése) fenntartási ideje 7 év.

Az így kialakított területek – a kivitelezés évét leszámítva – elszámolhatók lesznek a HMKÁ 8 előírásnál, így alaptámogatásra is jogosultak maradnak, továbbá AÖP kötelezettségvállalás is teljesíthető velük.

A talaj védelmében

A karbamid műtrágya környezetbarát használatáért 1 pont jár. A gyakorlatot a mezőgazdasági üzem szántó földhasználati kategóriájának legalább egy tábláján, de a szántóterület legalább 5%-án kell alkalmazni. A minimálisan kijuttatandó nitrogén-hatóanyag hektáronként 35, legföljebb 90 kilogramm. Karbamid mű­trá­gya kizárólag úgy juttatható ki, hogy azt azonnal bedolgozzák, illetve folyékony karbamid műtrágya esetén inhibitort is alkalmaznak. Az egységes kérelem keretében agrotechnológiai műveletként minden szántóföldi növény termesztésére használt tábla vonatkozásában be kell jelenteni a karbamid műtrágya kijuttatását és azonnali bedolgozását, a folyékony karbamid műtrágya alkalmazásakor az inhibitor használatát, továbbá a művelet elvégzésének időpontját. A gyakorlat nem teljesíthető olyan táblán, melyet a mezőgazdasági termelő a forgatás nélküli talajművelés céljából is kiválasztott.

Mikrobiológiai készítmények alkalmazása 2 pontot ér. A gyakorlat keretében a mezőgazdasági termelőnek a tárgy­évben a mezőgazdasági üzem szántóterületének legalább 50%-án a talajéletet és a talajállapotot javító mikrobiológiai készítményeket kell alkalmazni a vetés előtt, illetve vetéssel egy menetben kijuttatva és a talajba dolgozva, avagy a szármaradványokra kijuttatva, majd azokat a talajba keverve. A gyakorlat teljesítése során kizárólag olyan mikrobiológiai készítmény kijuttatása fogadható el, amely rendelkezik a Nébih által kiadott engedélyokirattal, vagy amely szerepel a felhasználható mikrobiológiai készítmények listáján.

Talaj-, és növénykondicionáló szerek, nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása 1 pontot ér.

A teljesüléséhez a gazdálkodó a mezőgazdasági üzem szántóterületének legalább 50%-án talajkondicionáló, növénykondicionáló – beleértve a csávázószerként használt mikrobiológiai készítményt – vagy nitrogénmegkötő készítményeket alkalmaz. Azonban kizárólag olyan kondicionálók kijuttatása fogadható el, amely rendelkezik a Nébih engedélyokiratával.

Forgatás nélküli talajművelésért 2 pontot kap a gazdálkodó. Ennek keretében a művelésbe vont szántóterület legalább 50%-án forgatás nélküli művelésmódot kell alkalmazni szűkített növényvédőszer-használattal. A gyakorlat teljesítésébe bevont táblák között nem szerepelhet a tárgyévben parlagként vagy évelő szántóföldi növényként bejelentett terület, és olyan tábla, amelyen az e rendelet szerinti talajtakarásos, vagy karbamid műtrágya környezetbarát használatára irányuló gyakorlatot választotta a termelő.

AÖP ültetvényekben választható gyakorlatok: mikroöntözési technológiák alkalmazása (2 pont), méhekre veszélyes szerek használati tilalma (1 pont), biológiai ágensek alkalmazása ültetvényekben (2 pont), mikrobiológiai készítmények alkalmazása (2 pont), talaj- és növénykondicionáló szerek alkalmazása (1 pont), 12% alatti lejtésű területeken az ültetvények talajtakarása (1 pont), talajtakarás évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel (2 pont), karbamid műtrágya környezetbarát használata
(1 pont).

 

Összefoglalta: Nagy Z. Róbert

Forrás: Kertészet és Szőlészet